Quốc hội

Có 15 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
52/2019/QH14

Luật số 52/2019/QH14

Ngày ban hành : 25/11/2019

Người ký :

Trích yếu : sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CBCC và Luật Viên chức

25/11/2019

Luật số 52/2019/QH14

Ngày ban hành : 25/11/2019

Người ký :

Trích yếu : sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CBCC và Luật Viên chức

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CBCC và Luật Viên chức     
52/2019/QH14

Luật số 52/2019/QH14

Ngày ban hành : 25/11/2019

Người ký :

Trích yếu : Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật CBCC và Luật viên chức

25/11/2019

Luật số 52/2019/QH14

Ngày ban hành : 25/11/2019

Người ký :

Trích yếu : Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật CBCC và Luật viên chức

Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật CBCC và Luật viên chức     
45/2019/QH14

Luật số 45/2019/QH14

Ngày ban hành : 20/11/2019

Người ký :

Trích yếu : Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2019

20/11/2019

Luật số 45/2019/QH14

Ngày ban hành : 20/11/2019

Người ký :

Trích yếu : Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2019

Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2019     
43/2019/QH14

Luật số 43/2019/QH14

Ngày ban hành : 14/06/2019

Người ký :

Trích yếu : Luật Giáo dục

14/06/2019

Luật số 43/2019/QH14

Ngày ban hành : 14/06/2019

Người ký :

Trích yếu : Luật Giáo dục

Luật Giáo dục     
44/2019/QH14

Luật số 44/2019/QH14

Ngày ban hành : 14/06/2019

Người ký :

Trích yếu : Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia

14/06/2019

Luật số 44/2019/QH14

Ngày ban hành : 14/06/2019

Người ký :

Trích yếu : Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia

Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia     
36/2018/QH14

Luật số 36/2018/QH14

Ngày ban hành : 20/11/2018

Người ký :

Trích yếu : Phòng chống tham nhũng

20/11/2018

Luật số 36/2018/QH14

Ngày ban hành : 20/11/2018

Người ký :

Trích yếu : Phòng chống tham nhũng

Phòng chống tham nhũng     
11/2017/QH14

Luật số 11/2017/QH14

Ngày ban hành : 20/06/2017

Người ký :

Trích yếu : Trợ giúp pháp lý

20/06/2017

Luật số 11/2017/QH14

Ngày ban hành : 20/06/2017

Người ký :

Trích yếu : Trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý     
10/2017/QH14

Luật số 10/2017/QH14

Ngày ban hành : 20/06/2017

Người ký :

Trích yếu : Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

20/06/2017

Luật số 10/2017/QH14

Ngày ban hành : 20/06/2017

Người ký :

Trích yếu : Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước     
104/2016/QH13

Luật số 104/2016/QH13

Ngày ban hành : 06/04/2016

Người ký :

Trích yếu : Tiếp cận thông tin

06/04/2016

Luật số 104/2016/QH13

Ngày ban hành : 06/04/2016

Người ký :

Trích yếu : Tiếp cận thông tin

Tiếp cận thông tin     
74/2014/QH13

Luật số 74/2014/QH13

Ngày ban hành : 27/11/2014

Người ký :

Trích yếu : Giáo dục nghề nghiệp

27/11/2014

Luật số 74/2014/QH13

Ngày ban hành : 27/11/2014

Người ký :

Trích yếu : Giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp     
69/2014/QH13

Luật số 69/2014/QH13

Ngày ban hành : 26/11/2014

Người ký :

Trích yếu : Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào SXKD tại doanh nghiệp

26/11/2014

Luật số 69/2014/QH13

Ngày ban hành : 26/11/2014

Người ký :

Trích yếu : Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào SXKD tại doanh nghiệp

Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào SXKD tại doanh nghiệp     
68/2014/QH13

Luật số 68/2014/QH13

Ngày ban hành : 26/11/2014

Người ký :

Trích yếu : Luật Doanh nghiệp năm 2014

26/11/2014

Luật số 68/2014/QH13

Ngày ban hành : 26/11/2014

Người ký :

Trích yếu : Luật Doanh nghiệp năm 2014

Luật Doanh nghiệp năm 2014     
08/2012/QH13

Luật số 08/2012/QH13

Ngày ban hành : 18/06/2012

Người ký :

Trích yếu : Luật Giáo dục Đại học

18/06/2012

Luật số 08/2012/QH13

Ngày ban hành : 18/06/2012

Người ký :

Trích yếu : Luật Giáo dục Đại học

Luật Giáo dục Đại học     
58/2010/QH12

Luật số 58/2010/QH12

Ngày ban hành : 15/11/2010

Người ký :

Trích yếu : Luật Viên chức

15/11/2010

Luật số 58/2010/QH12

Ngày ban hành : 15/11/2010

Người ký :

Trích yếu : Luật Viên chức

Luật Viên chức     
22/2008/QH12

Luật số 22/2008/QH12

Ngày ban hành : 13/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Cán bộ, công chức

13/11/2008

Luật số 22/2008/QH12

Ngày ban hành : 13/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Cán bộ, công chức

Cán bộ, công chức