Kế hoạch

Có 2 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
179/KH-TLĐ

số 179/KH-TLĐ

Ngày ban hành : 03/03/2022

Người ký :

Trích yếu : tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiếp tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

03/03/2022

số 179/KH-TLĐ

Ngày ban hành : 03/03/2022

Người ký :

Trích yếu : tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiếp tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiếp tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028     
24-KH-TU

số 24-KH-TU

Ngày ban hành : 15/11/2021

Người ký :

Trích yếu : Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/06/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

15/11/2021

số 24-KH-TU

Ngày ban hành : 15/11/2021

Người ký :

Trích yếu : Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/06/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/06/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới