Nghị quyết

Có 13 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
116/NQ-CP

Nghị quyết số 116/NQ-CP

Ngày ban hành : 24/09/2021

Người ký :

Trích yếu : Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

24/09/2021

Nghị quyết số 116/NQ-CP

Ngày ban hành : 24/09/2021

Người ký :

Trích yếu : Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp     
68/NQ-CP

Nghị quyết số 68/NQ-CP

Ngày ban hành : 01/07/2021

Người ký :

Trích yếu : về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

01/07/2021

Nghị quyết số 68/NQ-CP

Ngày ban hành : 01/07/2021

Người ký :

Trích yếu : về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19     
02-NQ/TW

Nghị quyết số 02-NQ/TW

Ngày ban hành : 12/06/2021

Người ký :

Trích yếu : đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

12/06/2021

Nghị quyết số 02-NQ/TW

Ngày ban hành : 12/06/2021

Người ký :

Trích yếu : đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới     
26/2020/NĐ-CP

Nghị quyết số 26/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 28/02/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

28/02/2020

Nghị quyết số 26/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 28/02/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước     
05/2019/NQ-HĐTP

Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP

Ngày ban hành : 15/08/2019

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn áp dụng Điều 214, 215, 216 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

15/08/2019

Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP

Ngày ban hành : 15/08/2019

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn áp dụng Điều 214, 215, 216 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

Hướng dẫn áp dụng Điều 214, 215, 216 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017     
32/NQ-CP

Nghị quyết số 32/NQ-CP

Ngày ban hành : 14/05/2019

Người ký :

Trích yếu : Về kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

14/05/2019

Nghị quyết số 32/NQ-CP

Ngày ban hành : 14/05/2019

Người ký :

Trích yếu : Về kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

Về kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.     
17/NQ-CP

Nghị quyết số 17/NQ-CP

Ngày ban hành : 07/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025

07/03/2019

Nghị quyết số 17/NQ-CP

Ngày ban hành : 07/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025     
37-NQ/TW

Nghị quyết số 37-NQ/TW

Ngày ban hành : 24/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

24/12/2018

Nghị quyết số 37-NQ/TW

Ngày ban hành : 24/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã     
125/NQ-CP

Nghị quyết số 125/NQ-CP

Ngày ban hành : 21/11/2018

Người ký :

Trích yếu : ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28 của BCH TW về cải cách chính sách BHXH

21/11/2018

Nghị quyết số 125/NQ-CP

Ngày ban hành : 21/11/2018

Người ký :

Trích yếu : ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28 của BCH TW về cải cách chính sách BHXH

ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28 của BCH TW về cải cách chính sách BHXH     
45/2018/QĐ-TTg

Nghị quyết số 45/2018/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 09/11/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước

09/11/2018

Nghị quyết số 45/2018/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 09/11/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước

quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước     
28-NQ/TW

Nghị quyết số 28-NQ/TW

Ngày ban hành : 23/05/2018

Người ký :

Trích yếu : Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách BHXH

23/05/2018

Nghị quyết số 28-NQ/TW

Ngày ban hành : 23/05/2018

Người ký :

Trích yếu : Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách BHXH

Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách BHXH     
27-NQ/TW

Nghị quyết số 27-NQ/TW

Ngày ban hành : 21/05/2018

Người ký :

Trích yếu : Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương

21/05/2018

Nghị quyết số 27-NQ/TW

Ngày ban hành : 21/05/2018

Người ký :

Trích yếu : Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương

Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương     
93/2015/QH13

Nghị quyết số 93/2015/QH13

Ngày ban hành : 22/06/2015

Người ký :

Trích yếu : về hưởng BHXH 1 lần đối với NLĐ

22/06/2015

Nghị quyết số 93/2015/QH13

Ngày ban hành : 22/06/2015

Người ký :

Trích yếu : về hưởng BHXH 1 lần đối với NLĐ

về hưởng BHXH 1 lần đối với NLĐ