Quyết định

Có 24 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ

Ngày ban hành : 04/08/2022

Người ký :

Trích yếu : ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

04/08/2022

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ

Ngày ban hành : 04/08/2022

Người ký :

Trích yếu : ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam     
4292/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4292/QĐ-TLĐ

Ngày ban hành : 02/03/2022

Người ký :

Trích yếu : Quyết định V/v dừng thực hiện Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 của Tổng Liên đoàn

02/03/2022

Quyết định số 4292/QĐ-TLĐ

Ngày ban hành : 02/03/2022

Người ký :

Trích yếu : Quyết định V/v dừng thực hiện Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 của Tổng Liên đoàn

Quyết định V/v dừng thực hiện Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 của Tổng Liên đoàn     
15/2020/QĐ-TTg

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 24/04/2020

Người ký :

Trích yếu : về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho ngườ dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

24/04/2020

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 24/04/2020

Người ký :

Trích yếu : về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho ngườ dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho ngườ dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19     
22/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 16/05/2019

Người ký :

Trích yếu :  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh TT Huế 

16/05/2019

Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 16/05/2019

Người ký :

Trích yếu :  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh TT Huế 

 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh TT Huế      
636/QĐ-LĐTBXH

Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH

Ngày ban hành : 05/05/2019

Người ký :

Trích yếu : Về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  

05/05/2019

Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH

Ngày ban hành : 05/05/2019

Người ký :

Trích yếu : Về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  

Về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội       
357/QĐ-BHXH

Quyết định số 357/QĐ-BHXH

Ngày ban hành : 02/04/2019

Người ký :

Trích yếu : Giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2021

02/04/2019

Quyết định số 357/QĐ-BHXH

Ngày ban hành : 02/04/2019

Người ký :

Trích yếu : Giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2021

Giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2021     
648/QĐ-BCT

Quyết định số 648/QĐ-BCT

Ngày ban hành : 20/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Về điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện 

20/03/2019

Quyết định số 648/QĐ-BCT

Ngày ban hành : 20/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Về điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện 

Về điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện      
14/2019/QĐ-TTg

Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 13/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

13/03/2019

Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 13/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

Về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật     
12/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 13/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Về đánh giá và phân loại CBCCVC trên địa bàn tỉnh TT Huế

13/03/2019

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 13/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Về đánh giá và phân loại CBCCVC trên địa bàn tỉnh TT Huế

Về đánh giá và phân loại CBCCVC trên địa bàn tỉnh TT Huế     
13/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 13/03/2019

Người ký :

Trích yếu : V/v sửa đồi Điều 9 tại Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh TT Huế

13/03/2019

Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 13/03/2019

Người ký :

Trích yếu : V/v sửa đồi Điều 9 tại Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh TT Huế

V/v sửa đồi Điều 9 tại Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh TT Huế     
74/QĐ-TTg

Quyết định số 74/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 12/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Phê duyệt đề án cổng dịch vụ công quốc gia

12/03/2019

Quyết định số 74/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 12/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Phê duyệt đề án cổng dịch vụ công quốc gia

Phê duyệt đề án cổng dịch vụ công quốc gia     
239/QĐ-BTTTT

Quyết định số 239/QĐ-BTTTT

Ngày ban hành : 01/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Chương trình truyền thông về Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển của doanh nghiệp trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2020

01/03/2019

Quyết định số 239/QĐ-BTTTT

Ngày ban hành : 01/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Chương trình truyền thông về Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển của doanh nghiệp trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2020

Ban hành Chương trình truyền thông về Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển của doanh nghiệp trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2020     
166/QĐ-BHXH

Quyết định số 166/QĐ-BHXH

Ngày ban hành : 31/01/2019

Người ký :

Trích yếu : Ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN 

31/01/2019

Quyết định số 166/QĐ-BHXH

Ngày ban hành : 31/01/2019

Người ký :

Trích yếu : Ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN 

Ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN      
1847/QĐ-TTg

Quyết định số 1847/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 27/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Phê duyệt Đề án văn hóa công vụ

27/12/2018

Quyết định số 1847/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 27/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Phê duyệt Đề án văn hóa công vụ

Phê duyệt Đề án văn hóa công vụ     
2645/QĐ-UBND

Quyết định số 2645/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 12/11/2018

Người ký :

Trích yếu : phê duyệt kết quả Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghẹ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2018

12/11/2018

Quyết định số 2645/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 12/11/2018

Người ký :

Trích yếu : phê duyệt kết quả Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghẹ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2018

phê duyệt kết quả Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghẹ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2018     
45/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 09/11/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan  thuộc hệ thống hành chính Nhà nước

09/11/2018

Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 09/11/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan  thuộc hệ thống hành chính Nhà nước

quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan  thuộc hệ thống hành chính Nhà nước     
1380/QĐ-TTg

Quyết định số 1380/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 18/10/2018

Người ký :

Trích yếu : QĐ phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thử tục hành chính

18/10/2018

Quyết định số 1380/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 18/10/2018

Người ký :

Trích yếu : QĐ phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thử tục hành chính

QĐ phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thử tục hành chính     
48/QĐ-UBND

Quyết định số 48/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 31/08/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy tắc ứng xử của CBCCVC

31/08/2018

Quyết định số 48/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 31/08/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy tắc ứng xử của CBCCVC

Quy tắc ứng xử của CBCCVC     
43/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 09/08/2018

Người ký :

Trích yếu : Quyết định ban hành quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp  về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh

09/08/2018

Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 09/08/2018

Người ký :

Trích yếu : Quyết định ban hành quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp  về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh

Quyết định ban hành quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp  về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh     
161/QĐ-LĐLĐ

Quyết định số 161/QĐ-LĐLĐ

Ngày ban hành : 20/06/2018

Người ký :

Trích yếu : ban hành Quy chế khen thưởng của LĐLĐ tỉnh

20/06/2018

Quyết định số 161/QĐ-LĐLĐ

Ngày ban hành : 20/06/2018

Người ký :

Trích yếu : ban hành Quy chế khen thưởng của LĐLĐ tỉnh

ban hành Quy chế khen thưởng của LĐLĐ tỉnh     
2968/QĐ-BYT

Quyết định số 2968/QĐ-BYT

Ngày ban hành : 16/05/2018

Người ký :

Trích yếu : Công bố 12 thủ tục hành chính y tế sửa đổi về BHXH và an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế

16/05/2018

Quyết định số 2968/QĐ-BYT

Ngày ban hành : 16/05/2018

Người ký :

Trích yếu : Công bố 12 thủ tục hành chính y tế sửa đổi về BHXH và an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế

Công bố 12 thủ tục hành chính y tế sửa đổi về BHXH và an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế     
14/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 13/02/2018

Người ký :

Trích yếu : ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng tinh TT Huế

13/02/2018

Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 13/02/2018

Người ký :

Trích yếu : ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng tinh TT Huế

ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng tinh TT Huế     
2106/QĐ-TLĐ

Quyết định số 2106/QĐ-TLĐ

Ngày ban hành : 28/12/2017

Người ký :

Trích yếu : ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn-TLĐ

28/12/2017

Quyết định số 2106/QĐ-TLĐ

Ngày ban hành : 28/12/2017

Người ký :

Trích yếu : ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn-TLĐ

ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn-TLĐ     
595/QĐ-BHXH

Quyết định số 595/QĐ-BHXH

Ngày ban hành : 14/04/2017

Người ký :

Trích yếu : Quyết định ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN và quản lý sổ BHXH, BHYT

14/04/2017

Quyết định số 595/QĐ-BHXH

Ngày ban hành : 14/04/2017

Người ký :

Trích yếu : Quyết định ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN và quản lý sổ BHXH, BHYT

Quyết định ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN và quản lý sổ BHXH, BHYT